O projektu

Překladatelský projekt
knižního titulu:                 Bez atomu a bez ropy do budoucnosti  
( Roger Nordmann)

 

Úvod:  

V mnoha zemích Evropy vyvíjí vlády různé iniciatívy pro odklon hlavního směru výroby energie od atomových elektráren.  Pouze v České republice a na Slovensku jako by se čas zastavil a většina poslednějších vlád tvrdošíjně lpí na rozšíření, popř.výstavbě nových  atomových elektráren. Lze jen s povděkem poznamenat, že – viděno z aktuálních politických zpráv – se tento v dnešní době již technologicky i mentálně překonaný způsob výroby elektrického proudu dokáže svými nenasytnými a nedefinovatelnými ekonomickými nároky ‚vyřídit a snad i odstranit sám‘...
 Já, co by angažovaný Moravák, žijící již více jak 30 let v Rakousku a tím pádem ovlivněný i iniciatívami proti rozšíření atomového průmyslu v České a Slovenské republice a všeobecně proti této prokazatelně nebezpečné technologii výroby el.proudu, a co by technik - příznivec nových, čistých, bezpečných a nevyčerpatelných, tedy obnovitelných, zdrojů energie (OZE), jsem se více jak před třemi roky rozhodl přispět ‚svojí troškou do mlýna‘ „racionálních energetických iniciatív“:

Překladem jednoho a popř.dalších titulů západoevropských odborných autorů knih týkajících se témat nebezpečí AE (atomových elektráren), významu nových technologických možností v oblasti ‚OZE‘ a všeobecně o stále důležitějším tématu „energetického obratu /změny“ a s tím spojených ‚výzev a šancí budoucnosti‘ ... chci přispět k otevření očí široké vrstvy i laických čtenářů nejen v České republice, ale i na Slovensku a později i v Polsku, kde otázka výstavby první AE také ještě není uzavřena.

Před svým rozhodnutím jsem rešeršoval v České republice a zjistil jsem, že kromě publikací v okruhu zainteresovaných odborných kruhů, tím myslím buď aktivistická hnutí anebo odborné kruhy kolem výroby energie, neexistují prakticky žádné publikace – v knihkupectvích, v knihovnách - které by širokému publiku umožnili přístup k relevantním a nezkrouceným a ‚nezlobbovaným‘ informacím. Domnívám se, že nedostatek těchto titulů je výsledkem jednak lobování příslušných politických a energetických skupin, a jednak také ekonomickou nezajímavostí tvorby takovýchto, byt´pro vyvážené mínění velmi potřebných, knih. Tomu je třeba učinit alespoň ‚malou přítrž‘ (díky mé dobrovolné iniciatívě a angažmá) a to je také smyslem mého projektu.

Podrobněji k mé rešerši: ....I když v poslední době přece jen se objeví v tisku, popř. na internetu sem tam články směrem výše zmíněným, které poukazuje na evropské i světové tendence a poznatky v neprospěch technologie AE a poukazuje na to, jak to, že malá Česká republika a její politici ‚ví vše lépe‘ a lpí na ‚budoucnosti AE‘, jsou to jen náznaky – řekl bych neudržitelnosti současné oficiální politiky. Skutečnost je, že při mé rozsáhlé rešerši jsem objevil jen dva tituly k daným tématům: „Myslím zeleně, proto volím AE“ z roku 2010 od českého atomového vědce pana F.Janoucha (80), který ve své knize resumuje své publikace, tedy převážně uvádí teorie a názory ze 60, 70 a 80-tých let. Dále jsem nalezl knihu z roku 2011 od energetického experta pana prof. J.Kadrnožky s názvem „Země se ubrání“. Tato kniha zabírá širší okruh environmentálních témat, vč.AE. Obě knihy vyšli před katastrofou ve Fukušimě a obě knihy chválí AE a vidí ji jako jedinou smysluplnou technologii. Tisk obou  knih byl podporován více méně stejnými sponzory: ČEZ a Atomovým výzkumným ústavem a pár jinými sponzory. ... Tolik k objektívnosti informací! Existuje ještě několik jiných publikací – překladů odborníků se ‚zeleným myšlením‘, tyto tituly se ale vyznačují bohužel následným nedostatkem: jsou již zastaralé – první vyšel v ČR v r. 1994, poslední 1999, resp. 2005. Dále existuje řada menších publikací iniciovaných ekologickými hnutími a zahraničními organizacemi. Tyto publikace jsou bud´v sešitové formě anebo na internetu a jsou známé především zainteresovaným, tedy ‚stejně již přesvědčeným‘ kruhům.Dále se tyto publikace vyznačují dvěma aspektzy: mají malou nákladovost a jsou šířeny pouze v odborných kruzích.
Facit: Nejvyšší čas, aby se ‚objevily‘ nové tituly a to na veřejnosti, tedy v knihovnách a knihkupectvích, a také nejvyšší čas, aby se o nich začalo mluvit a lidé si je mohly běžně koupit.

Popis projektu:

V roce 2010 jsem začal jednat s několika zahraničními nakladatelstvími o překladatelských právech na několik titulů k předmětným tématům. Z těchto chci několik nejzajímavějších a nejtrefnějších ( pro situaci malého státu uprostřed Evropy) vybrat a postupně  je (nechávat) překládat a uvádět na knižní trhy České a Slovenské republiky a také Polska. Aktuálně vlastním smlouvu s veškerými právy na jeden titul (viz v úvodu) a písemný souhlas autora k použití textů z dalšího titulu  „100% erneuerbar“ od R.Rechsteinera, švýcarského poslance a předsedy ‚Švýcarské asociace provozovatelů větrných turbín‘. Rovněž autor prvního titulu je poslancem švýcarského parlamentu a prezidentem ‚Švýcarské asociace provozovatelů fotovoltaických a solárních elektráren‘. 

Je nasnadě, že není možné se na takový projektový záměr dívat jako na výdělečný projekt, kde by bylo lze doufat, že by se projekt zaplatil / refinancoval jen prodejem daného titulu. S ohledem na dosažitelný počet prodaných výtisků (asi 500 až 1000 na řeč a zemi ) a na ‚rozumnou prodejní cenu‘ nelze očekávat, že výdaje budou pokryty z tržeb za prodané exempláře.  Z tohoto důvodu je nezbytné najít sponzory, jejichž finanční podpora vyrovná ztráty, popř. vůbec umožní tisk v té které řeči. Pro lepší názornost a porozumění zainteresovaných osob a případných sponzorů jakož i pro lepší a jasnou diskuzi o mém projektu mohu na přání zaslat funkční a finanční strukturu projektu (excelové tabulky). Průběh projektu lze vidět jako opakující se (revolvující) od titulu k titulu a také od země k zemi, do které ten který aktuální tisk knih směřuje.

Projekt má dvě fáze :   z časového hlediska se jedná o střednědobý, popř. u revolvace/opakování se s dalším titulem o dlouhodobý projekt. Na rozšíření jednoho titulu lze počítat asi se dvěma až třemi roky pro všechny tři jmenované země, při dostatku peněz (tedy sponzorských darů) lze pracovat paralellně i na více titulech anebo na jednom titulu ale dvou překladech, časově jen o něco posunutých.

První fáze:  (již běží) překlad první titulu je hotov – kniha Švýcara Rogera Nordmana „Atom und Erdölfrei in die Zukunft“. V této fázi budou současně vytvořeny cesty pro překlad, korektury, tisk a distribuci. To vše postupně ve třech zemích, lze si tedy představit, že to není malý úkol, který jsem si zde předsevzal. Současně vedu další jednání o dalších titulech a organizuji prvotní sponzoring.

Ve druhé fázi  chci již dosáhnout takové rutiny prací a stupně sponzoringu, že bude lze nechat překládat a profesionálně distribuovat další tituly, jakož i pracovat odpovídajícím způsobem s knižním trhem ( recenze, Kick-Offs, Diskuse ap.) s knižním trhem. Současně s uvedením prvního titulu na CS-knižní trh (září / říjen 2014) plánuji start periodických článků v denním tisku na bázi druhého titulu („100% erneuerbar“) a také třetího, velmi zajímavého titulu („What is to do“, amerického světoznámého žurnalisty a autora Th.L.Friedmana).

Od samého počátku je tento projekt vázán na ‚vývoj financí‘, tedy na sponzorské dary. Rychlost uvedení zamýšlených titulů na knižní trhy uvedených tří zemí přímo souvisí s finanční vybaveností projektu. Rychlost uvedení na tyto trhy je i klíčovým parametrem pro aktuálnost informací v daných knihách uvedených.
Pro sponzory s hlubším zájmem o projekt mohu po navázání kontaktu (viz např.mail) zaslat úplný popis projektu, obsahující i tabulkový návrh rozpočtu. Dvě tabulky poskytují dva různé pohledy – a sice nákladovou a příjmovou stránku, přičemž sloučení obou má poskytnout náhled na možnou ztrátu, která by se měla dorovnat sponzorskými dary.

Dle srovnání obou v tabulkách obsažených náhledů se pohybuje ztráta v první fázi v rozsahu 11.000 -15.000 € (Čr a SK ) a zhruba 20.000 ař 23.000 € (vč. Polska).

Jednotlivé milníky, které je třeba financovat jsou:

Během překladu:

(přípravná fáze ) ........3400 € ...........k  5.12.2013 dosaženo celkové částky 1.833 €.

Před tiskem:       

  ....................................6000 €....... celkově tedy  9.400, ... ........k 5.6.2014 přislíbeno, a v srpnu převedeno na projektové konto dalších 5.000 €, v červenci přislíbeno dalších 1.000 €.

Před počátkem překlad.prací do polštiny:

.....................................10.000 €.......(T1, ř.6,11,12F), celkově tedy  asi 19.400 €.

 

Závěrem:

Za sponzorské dary, jejichž použití je určeno pouze pro realizaci projektu děkuji předem. Při předchozí domluvě mohu nabídnout i vyúčtování projektu. Provozuji v Rakousku firmu typu OSVČ a mohu proto nabídnout i vystavení protiúčtů za darované částky.

Všechny sponzory – a jen pokud budou souhlasit – uvedu rád na významném místě v děkovné části knihy. Stále ještě a po domluvě mohu také nabídnou ‚pozici generálního sponzora‘.

 

V Linci, dne 15.6. 2014, (text aktualizován 23.9.2014)                                    Dipl.-Ing. Vladimír Hencl


Kontakt

Envikniha

Linec
Rakousko


0043(0)664 1036032